Návrhy vyhľadávania

Snímače

Spoľahlivé senzory

Monitorovanie hraničnej hodnoty alebo vytvorenie uzavretého regulačného okruhu je pomocou našich senzorov jednoduché – a to pre veľké množstvo použití pri meraní. Produktový rad DULCOTEST je orientovaný na aplikáciu a stará sa o presné meranie najrozličnejších hodnôt. Namerané hodnoty sa merajú v aktuálnom čase a je ich možné flexibilným spôsobom nainštalovať do obtokových, ponorných alebo zabudovaných armatúr a pripojiť k rôznym procesným rozhraniam.

Produkty

Snímače na voľný chlór DULCOTEST

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 200 mg/l, špeciálny merací rozsah do 1 000 mg/l

Senzory DULCOTEST pre voľný chlór sa starajú pri každej úlohe dezinfekcie o presné namerané hodnoty a o vysokú bezpečnosť monitorovania a procesu a pri fungovaní sa opierajú o aplikáciu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Päť rôznych typových radov senzora, ako aj množstvo verzií umožňujú: Použitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami), použitie v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi: Plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, elektrolýza, použitie vo veľkom meracom rozsahu od 0,01 do 1 000 mg/l.
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Stabilný nulový bod
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Pri senzoroch s elektródami pokrytými membránou: Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií. Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu. Výhodná údržba vďaka jednoduchej výmene krytky membrány.

Snímače DULCOTEST celkovo dostupného chlóru

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Dezinfekcia bazénovej vody pomocou senzorov DULCOTEST optimalizovaných na aplikáciu pre celkovo dostupný chlór – presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť procesu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Senzor vhodný na celkovo dostupný chlór, aj na kombináciu Inline elektrolyzéra s derivátmi kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
 • Môže sa používať aj ako senzor pre voľný chlór bez rušenia v prípade výskytu kyseliny kyanurovej.
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Stabilný nulový bod
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie

Snímače DULCOTEST celkového chlóru

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Spoľahlivé meranie celkového chlóru pomocou mnohostranne použiteľných senzorov DULCOTEST pre celkový chlór. Presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť monitorovania a procesu sú zaručené. Viac informácií

Vaše výhody

 • Mnohostranné využitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami); v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi (plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, chlóramíny); použitie aj pri vysokých hodnotách pH do 9,5
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu.

Snímače pH DULCOTEST

Odstupňované meracie rozsahy pH 0 – 14

Merania pH so snímačmi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám. Viac informácií

Vaše výhody

 • Presné a spoľahlivé meranie hodnoty pH umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
 • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka najlepšej kvalite materiálu skiel a diafragiem, ako aj stabilnému referenčnému systému a optimálnej výrobe. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
 • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov pH (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
 • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a zástrčky
 • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

Redoxné snímače DULCOTEST

Typický rozsah merania -1.500...+1.500 mV; väčšie rozsahy sú možné v závislosti od meracieho prístroja.

Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami. Viac informácií

Vaše výhody

 • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
 • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka zvoleným kvalitám materiálu pre meracie elektródy a diafragmy, ako aj vďaka stabilnému referenčnému systému. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
 • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
 • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a zástrčky
 • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

Snímače DULCOTEST oxidu chloričitý

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Meranie oxidu chloričitého pomocou senzorov DULCOTEST dodáva pri všetkých úlohách oxidácie a dezinfekcie presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Viac informácií

Vaše výhody

 • K dispozícii tri typové rady senzorov optimalizované pre aplikáciu
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe voliteľne integrovanej alebo mimoriadne rýchlej externej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým senzorom
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým meracím elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu

Snímače DULCOTEST ozónu

Merací rozsah 0,02 – 2 mg/l

Merania ozónu pri úlohách oxidácie a dezinfekcie: na základe senzorov DULCOTEST® získate presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Viac informácií

Vaše výhody

 • K dispozícii dva typy senzorov optimalizované pre aplikáciu
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zákalom ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým meracím elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu

Snímače DULCOTEST vodivosti

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Senzory vodivosti na optimálne zapojenie do procesu: Senzory DULCOTEST spĺňajú široké spektrum meracích požiadaviek a umožňujú vždy najlepšie riešenie meracej úlohy. Viac informácií

Vaše výhody

 • 27 rozdielnych typov senzorov prispôsobených rozdielnym požiadavkám s optimálnym pomerom ceny a výkonu: Merací rozsah, teplota, chemická rezistencia, znášanlivosť znečistenia a zapojenie do procesu
 • Od jednoduchých konduktometrických 2 elektródových senzorov až po špičkové senzory založené na indukčnom princípe merania
 • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Dlhé životnosti a krátke intervaly údržby skracujú nevyužité doby a zvyšujú dostupnosť nameraných hodnôt
 • Kompletne predmontované súpravy armatúry a senzora na čo najjednoduchšiu, rýchlu a bezchybnú inštaláciu
 • Rýchle dodacie lehoty umožňujú výmenu v krátkom čase

Miesto merania zákalu DULCOTEST DULCO turb C

Merací rozsah 0 – 1 000 NTU

Merania zakalenia s DULCOTEST DULCO turb C: Kompaktný merací prístroj, ktorý pracuje na báze merania rozptýleného svetla, na meranie zakalenia s veľkým meracím rozsahom a rôznymi vyhotoveniami na splnenie noriem ISO a EPA s automatickým čistením alebo bez automatického čistenia. Viac informácií

Vaše výhody

 • Kompaktné miesto merania zakalenia s integrovaným senzorom, prietokovou kyvetou a meracím prístrojom šetrí miesto, má jednoduchú inštaláciu a prevádzkovanie.
 • Vysoký dynamický merací rozsah medzi 0,02 a 1 000 NTU umožňuje široký rozsah použitia vo všetkých stupňoch úpravy pitnej vody. Vhodné aj na monitorovanie odpadovej vody z čističiek a kontrolu prietoku pri filtroch.
 • Krátke doby reakcie vďaka nízkoobjemovej meracej kyvete.
 • Stabilné merania počas dlhej doby, aj v zaťažených vodách, vďaka voliteľnému ultrazvukovému čisteniu meracej kyvety.
 • Rýchla a jednoduchá kalibrácia priamo na mieste vďaka voliteľne dostupným predkonfekcionovaných a časovo stabilným kalibračným štandardom.

Snímače DULCOTEST kyseliny peroctovej

Odstupňované rozsahy merania 0,02 – 2 000 mg/l

Meranie koncentrácie kyseliny peroctovej so senzormi DULCOTEST: Presné a spoľahlivé na dezinfekciu v aplikáciách citlivých na bezpečnosť v potravinárskom, farmaceutickom a zdravotníckom odvetví. Použiteľné aj pri úprave odpadových vôd. Viac informácií

Vaše výhody

 • Presné ampérometrické meranie v reálnom čase pre efektívnu kontrolu procesu
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadna priečna citlivosť voči peroxidu vodíka
 • Použitie senzorov pri rozpustených látkach, tenzidoch a médiách tvoriacich film bez poškodenia membrány
 • Použitie senzorov v procesných podmienkach pri CIP (Cleaning in Place) a striekačkách (plnenie).
 • Stabilný nulový bod znamená žiadny posun

Snímače DULCOTEST brómu

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Meranie brómu so senzormi DULCOTEST: Bezpečné dávkovanie pri dezinfekčných procesoch s brómom. Použiteľné v najrozličnejších kvalitách vody vďaka vysokej robustnosti. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie).
 • Nasadenie v najrôznejších kvalitách vody (stupeň znečistenia, pH, obsah soli, teplota).
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania.
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu.
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie.
 • Znížená závislosť od prietoku a od látok obsiahnutých vo vode, ako aj povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam.

Snímače DULCOTEST fluoridu

Odstupňované meracie rozsahy 0,05 – 100 mg/l

Presné stanovenie fluoridu pomocou senzorov DULCOTEST pri monitorovaní pitnej vody a odpadových vôd, vhodné až po hodnoty pH 9.5. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného potenciometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Použitie do hodnoty pH 9,5
 • Žiadna porucha vďaka priečnej citlivosti na základe použitia selektujúceho kryštálu LaF3
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe obzvlášť rýchlej externej kompenzácie teploty
 • Žiadne rušenie v dôsledku zmien prietoku vody na základe potenciometrického princípu
 • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka potenciometrickému princípu merania

Snímače DULCOTEST peroxidu vodíka

Odstupňované rozsahy merania 0,2 – 2 000 mg/l, špeciálne rozsahy merania do 100 000 mg/l

Meranie peroxidu vodíka so snímačmi DULCOTEST: Efektívne a spoľahlivé určenie koncentrácie peroxidu vodíka – použiteľné pri najrozličnejších použitiach. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe kompenzácie teploty
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka krátkej dobe zábehu

Snímače DULCOTEST rozpusteného kyslíka

Meracie rozsahy: 0,05 – 10 mg/l a 0,1 – 20 mg/l

Presné meranie rozpusteného kyslíka pomocou senzorov DULCOTEST – veľmi široký rozsah nasadenia, od monitorovania vôd bohatých na kyslík, ako povrchová voda alebo pitná voda, až po spoľahlivú reguláciu nízkych koncentrácií kyslíka pri zavzdušňovaní aktivačných nádrží v čističkách. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného online merania v reálnom čase
 • Rozmanité, optimalizované spôsoby integrácie senzorov do procesu
 • Najnižšia miera náročnosti údržby vďaka optickému princípu merania v prípade typu DO 3
 • Najvyššia citlivosť merania vďaka ampérometrickému princípu merania v prípade typu DO 2
 • Kompenzácia vplyvu teploty na základe integrovaného merania teploty (Pt 1000)
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí vďaka membránou pokrytým elektródam

Snímače DULCOTEST chloritanu

Odstupňované meracie rozsahy 0,02 – 2 mg/l

Merania chloritanu pomocou senzorov DULCOTEST pri procese dezinfekcie s oxidom chloričitým – garantovaná vysoká bezpečnosť procesu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Bez priečnej citlivosti pri prítomnosti oxid chloričitého, chlóru a chlorečnanu
 • Vysoká citlivosť pre stopové meranie vo vodárni do 0,5 ppm (typ CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Väčšia dynamika meracieho rozsahu do 2 ppm pre iné použitia v kombinácii s ošetrením oxidom chloričitým a obzvlášť na kontrolu kvality generátorov oxidu chloričitého (typ CLT 1-mA-2 ppm)
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu

Snímače teploty DULCOTEST

Meracie rozsahy 0 – 100 °C

Meranie teploty so snímačmi DULCOTEST: Použiteľné na priame určenie teploty alebo na teplotnú kompenzáciu pri meraní hodnoty pH, hodnoty fluoridu, vodivosti, hodnoty oxidu chloričitého alebo hodnoty peroxidu vodíka. Viac informácií

Vaše výhody

 • Výber Pt 100 alebo Pt 1000, v závislosti od aplikácie, resp. požiadavky na merací rozsah a presnosť
 • Stabilná konštrukcia s dimenzovaním štandardného senzora pH s integráciou prvku senzora v chemicky inertnej sklenenej objímke.
 • Jednoduchá inštalácia analogická voči štandardným senzorom pH prostredníctvom závitu PG 13.5 do už existujúcich armatúr.
 • Merací prevodník so zobrazením/s obsluhou a bez zobrazenia/obsluhy na ďalšie vedenie/prevod primárneho signálu na signál 4 – 20 mA a na ďalšie vedenie na centrálnu riadiacu jednotku (PLC).

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Použitia

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz