Návrhy vyhľadávania

Snímače

Spoľahlivé senzory

Monitorovanie hraničnej hodnoty alebo vytvorenie uzavretého regulačného okruhu je pomocou našich senzorov jednoduché – a to pre veľké množstvo použití pri meraní. Produktový rad DULCOTEST je orientovaný na aplikáciu a stará sa o presné meranie najrozličnejších hodnôt. Namerané hodnoty sa merajú v aktuálnom čase a je ich možné flexibilným spôsobom nainštalovať do obtokových, ponorných alebo zabudovaných armatúr a pripojiť k rôznym procesným rozhraniam.

Produkty

Snímače na voľný chlór DULCOTEST

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 200 mg/l, špeciálny merací rozsah do 1 000 mg/l

Senzory DULCOTEST pre voľný chlór sa starajú pri každej úlohe dezinfekcie o presné namerané hodnoty a o vysokú bezpečnosť monitorovania a procesu a pri fungovaní sa opierajú o aplikáciu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Päť rôznych typových radov senzora, ako aj množstvo verzií umožňujú: Použitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami), použitie v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi: Plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, elektrolýza, použitie vo veľkom meracom rozsahu od 0,01 do 1 000 mg/l.
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Stabilný nulový bod
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Pri senzoroch s elektródami pokrytými membránou: Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií. Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu. Výhodná údržba vďaka jednoduchej výmene krytky membrány.

Snímače DULCOTEST celkovo dostupného chlóru

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Dezinfekcia bazénovej vody pomocou senzorov DULCOTEST optimalizovaných na aplikáciu pre celkovo dostupný chlór – presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť procesu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Senzor vhodný na celkovo dostupný chlór, aj na kombináciu Inline elektrolyzéra s derivátmi kyseliny chlóro(izo)kyanurovej
 • Môže sa používať aj ako senzor pre voľný chlór bez rušenia v prípade výskytu kyseliny kyanurovej.
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Stabilný nulový bod
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie

Snímače DULCOTEST celkového chlóru

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Spoľahlivé meranie celkového chlóru pomocou mnohostranne použiteľných senzorov DULCOTEST pre celkový chlór. Presné namerané hodnoty a vysoká bezpečnosť monitorovania a procesu sú zaručené. Viac informácií

Vaše výhody

 • Mnohostranné využitie v rôznych kvalitách vody (pH, obsah soli, teplota, zaťaženie chemikáliami a nečistotami); v kombinácii s mnohými dezinfekčnými postupmi (plynný chlór, chlórnan sodný, chlórnan vápenatý, chlóramíny); použitie aj pri vysokých hodnotách pH do 9,5
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu.

Snímače pH DULCOTEST

Odstupňované meracie rozsahy pH 0 – 14

Merania pH so snímačmi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Riadenie, regulácia a kontrola chemických procesov vďaka presným nameraným hodnotám. Viac informácií

Vaše výhody

 • Presné a spoľahlivé meranie hodnoty pH umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
 • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka najlepšej kvalite materiálu skiel a diafragiem, ako aj stabilnému referenčnému systému a optimálnej výrobe. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
 • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov pH (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
 • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a zástrčky
 • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

Redoxné snímače DULCOTEST

Typický rozsah merania -1.500...+1.500 mV; väčšie rozsahy sú možné v závislosti od meracieho prístroja.

Merania Redox so senzormi DULCOTEST: Presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Nasaditeľné pri úprave vody, ako aj v priemyselných technologických vodách s vysokými požiadavkami. Viac informácií

Vaše výhody

 • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Široký výber typov senzorov s rozdielnou konštrukciou umožňuje spoľahlivé nasadenie v mnohých aplikáciách
 • Dlhé životnosti sa dosahujú vďaka zvoleným kvalitám materiálu pre meracie elektródy a diafragmy, ako aj vďaka stabilnému referenčnému systému. Tým je možné minimalizovať stratový čas a náklady na údržbu
 • Krátke doby skladovania a rýchle doby dodania umožňujú krátkodobé nasadenia a čo najlepšie využitie životnosti senzorov (starnutie začína pri všetkých sklenených senzoroch priamo po výrobe)
 • Zapojenie do procesu na mieru vďaka mnohým špeciálnym vyhotoveniam pre montážnu dĺžku, dĺžku kábla a zástrčky
 • Partneri OEM získajú vlastnú nálepku

Snímače DULCOTEST oxidu chloričitý

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Meranie oxidu chloričitého pomocou senzorov DULCOTEST dodáva pri všetkých úlohách oxidácie a dezinfekcie presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Viac informácií

Vaše výhody

 • K dispozícii tri typové rady senzorov optimalizované pre aplikáciu
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe voliteľne integrovanej alebo mimoriadne rýchlej externej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým senzorom
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým meracím elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu

Snímače DULCOTEST ozónu

Merací rozsah 0,02 – 2 mg/l

Merania ozónu pri úlohách oxidácie a dezinfekcie: na základe senzorov DULCOTEST® získate presné, spoľahlivé a aplikáciám prispôsobené namerané hodnoty v reálnom čase. Viac informácií

Vaše výhody

 • K dispozícii dva typy senzorov optimalizované pre aplikáciu
 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zákalom ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí, látok obsiahnutých vo vode a povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Dlhé životnosti vďaka membránou pokrytým meracím elektródam a ich uloženiu v elektrolyte. Tým sú zachované optimálne meracie podmienky nezávisle od podmienok procesu

Snímače DULCOTEST vodivosti

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 µS/cm – 2 000 mS/cm

Senzory vodivosti na optimálne zapojenie do procesu: Senzory DULCOTEST spĺňajú široké spektrum meracích požiadaviek a umožňujú vždy najlepšie riešenie meracej úlohy. Viac informácií

Vaše výhody

 • 27 rozdielnych typov senzorov prispôsobených rozdielnym požiadavkám s optimálnym pomerom ceny a výkonu: Merací rozsah, teplota, chemická rezistencia, znášanlivosť znečistenia a zapojenie do procesu
 • Od jednoduchých konduktometrických 2 elektródových senzorov až po špičkové senzory založené na indukčnom princípe merania
 • Presné a spoľahlivé meranie umožňuje efektívne vedenie procesu a vysokú bezpečnosť procesu
 • Dlhé životnosti a krátke intervaly údržby skracujú nevyužité doby a zvyšujú dostupnosť nameraných hodnôt
 • Kompletne predmontované súpravy armatúry a senzora na čo najjednoduchšiu, rýchlu a bezchybnú inštaláciu
 • Rýchle dodacie lehoty umožňujú výmenu v krátkom čase

Miesto merania zákalu DULCOTEST DULCO turb C

Merací rozsah 0 – 1 000 NTU

Merania zakalenia s DULCOTEST DULCO turb C: Kompaktný merací prístroj, ktorý pracuje na báze merania rozptýleného svetla, na meranie zakalenia s veľkým meracím rozsahom a rôznymi vyhotoveniami na splnenie noriem ISO a EPA s automatickým čistením alebo bez automatického čistenia. Viac informácií

Vaše výhody

 • Kompaktné miesto merania zakalenia s integrovaným senzorom, prietokovou kyvetou a meracím prístrojom šetrí miesto, má jednoduchú inštaláciu a prevádzkovanie.
 • Vysoký dynamický merací rozsah medzi 0,02 a 1 000 NTU umožňuje široký rozsah použitia vo všetkých stupňoch úpravy pitnej vody. Vhodné aj na monitorovanie odpadovej vody z čističiek a kontrolu prietoku pri filtroch.
 • Krátke doby reakcie vďaka nízkoobjemovej meracej kyvete.
 • Stabilné merania počas dlhej doby, aj v zaťažených vodách, vďaka voliteľnému ultrazvukovému čisteniu meracej kyvety.
 • Rýchla a jednoduchá kalibrácia priamo na mieste vďaka voliteľne dostupným predkonfekcionovaných a časovo stabilným kalibračným štandardom.

Snímače DULCOTEST kyseliny peroctovej

Odstupňované rozsahy merania 0,02 – 2 000 mg/l

Meranie koncentrácie kyseliny peroctovej so senzormi DULCOTEST: Presné a spoľahlivé na dezinfekciu v aplikáciách citlivých na bezpečnosť v potravinárskom, farmaceutickom a zdravotníckom odvetví. Použiteľné aj pri úprave odpadových vôd. Viac informácií

Vaše výhody

 • Presné ampérometrické meranie v reálnom čase pre efektívnu kontrolu procesu
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadna priečna citlivosť voči peroxidu vodíka
 • Použitie senzorov pri rozpustených látkach, tenzidoch a médiách tvoriacich film bez poškodenia membrány
 • Použitie senzorov v procesných podmienkach pri CIP (Cleaning in Place) a striekačkách (plnenie).
 • Stabilný nulový bod znamená žiadny posun

Snímače DULCOTEST brómu

Odstupňované meracie rozsahy 0,01 – 10 mg/l

Meranie brómu so senzormi DULCOTEST: Bezpečné dávkovanie pri dezinfekčných procesoch s brómom. Použiteľné v najrozličnejších kvalitách vody vďaka vysokej robustnosti. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie).
 • Nasadenie v najrôznejších kvalitách vody (stupeň znečistenia, pH, obsah soli, teplota).
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením na základe ampérometrického princípu merania.
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu.
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe integrovanej teplotnej kompenzácie.
 • Znížená závislosť od prietoku a od látok obsiahnutých vo vode, ako aj povlakov tvoriacich médií vďaka membránou pokrytým elektródam.

Snímače DULCOTEST fluoridu

Odstupňované meracie rozsahy 0,05 – 100 mg/l

Presné stanovenie fluoridu pomocou senzorov DULCOTEST pri monitorovaní pitnej vody a odpadových vôd, vhodné až po hodnoty pH 9.5. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného potenciometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Použitie do hodnoty pH 9,5
 • Žiadna porucha vďaka priečnej citlivosti na základe použitia selektujúceho kryštálu LaF3
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe obzvlášť rýchlej externej kompenzácie teploty
 • Žiadne rušenie v dôsledku zmien prietoku vody na základe potenciometrického princípu
 • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka potenciometrickému princípu merania

Snímače DULCOTEST peroxidu vodíka

Odstupňované rozsahy merania 0,2 – 2 000 mg/l, špeciálne rozsahy merania do 100 000 mg/l

Meranie peroxidu vodíka so snímačmi DULCOTEST: Efektívne a spoľahlivé určenie koncentrácie peroxidu vodíka – použiteľné pri najrozličnejších použitiach. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase (krátka doba reakcie)
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu
 • Žiadne rušenie vplyvom teploty na základe kompenzácie teploty
 • Znížená závislosť od prietoku a priečnych citlivostí vďaka membránou pokrytým elektródam
 • Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka krátkej dobe zábehu

Snímače DULCOTEST rozpusteného kyslíka

Merací rozsah: 0,1 – 20 mg/l

Senzor na meranie kyslíka rozpusteného vo vode so širokým spektrom použitia od 0,1 ppm až po nasýtenie kyslíkom. Na zabudovanie do štandardných ponorných rúrok alebo do obtokového vedenia procesného prúdu. Aplikácia v aktivačných nádržiach čističiek, vo vodárňach, pri chove rýb, alebo na monitorovanie povrchovej vody. Minimálna náročnosť údržby vďaka optickému princípu merania. Viac informácií

Vaše výhody

 • Meraná veličina: Rozpustený kyslík, minimálna náročnosť údržby v zaťaženej vode vďaka optickému princípu merania
 • Dlhodobo stabilná kalibrácia z výroby. Kalibrácia nutná až po výmene optického viečka senzora.
 • Tyčková konštrukcia na jednoduchú montáž do štandardnej ponornej rúrky a obtokových vedení ProMinent.
 • Žiadna závislosť od prietoku a minimalizované poruchy z dôvodu látok obsiahnutých vo vode vďaka optickému princípu merania fluorescenčného zhášania.
 • Dlhá životnosť fluorescenčného farbiva a jednoduchá výmena vďaka výmene viečka senzora.

Snímače DULCOTEST chloritanu

Odstupňované meracie rozsahy 0,02 – 2 mg/l

Merania chloritanu pomocou senzorov DULCOTEST pri procese dezinfekcie s oxidom chloričitým – garantovaná vysoká bezpečnosť procesu. Viac informácií

Vaše výhody

 • Efektívne riadenie procesu prostredníctvom presného ampérometrického merania v reálnom čase
 • Žiadne rušenie zakalením ani sfarbením prostredníctvom ampérometrického princípu merania
 • Bez priečnej citlivosti pri prítomnosti oxid chloričitého, chlóru a chlorečnanu
 • Vysoká citlivosť pre stopové meranie vo vodárni do 0,5 ppm (typ CLT 1-mA-0,5 ppm)
 • Väčšia dynamika meracieho rozsahu do 2 ppm pre iné použitia v kombinácii s ošetrením oxidom chloričitým a obzvlášť na kontrolu kvality generátorov oxidu chloričitého (typ CLT 1-mA-2 ppm)
 • Žiadne posuvy vďaka stabilnému nulovému bodu

Snímače teploty DULCOTEST

Meracie rozsahy 0 – 100 °C

Meranie teploty so snímačmi DULCOTEST: Použiteľné na priame určenie teploty alebo na teplotnú kompenzáciu pri meraní hodnoty pH, hodnoty fluoridu, vodivosti, hodnoty oxidu chloričitého alebo hodnoty peroxidu vodíka. Viac informácií

Vaše výhody

 • Výber Pt 100 alebo Pt 1000, v závislosti od aplikácie, resp. požiadavky na merací rozsah a presnosť
 • Stabilná konštrukcia s dimenzovaním štandardného senzora pH s integráciou prvku senzora v chemicky inertnej sklenenej objímke.
 • Jednoduchá inštalácia analogická voči štandardným senzorom pH prostredníctvom závitu PG 13.5 do už existujúcich armatúr.
 • Merací prevodník so zobrazením/s obsluhou a bez zobrazenia/obsluhy na ďalšie vedenie/prevod primárneho signálu na signál 4 – 20 mA a na ďalšie vedenie na centrálnu riadiacu jednotku (PLC).

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

Použitia

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz