Návrhy vyhľadávania

Nariadenie REACH (ES) č. 1907/2006

REACH je skratka pre Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals a znamená registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok

Od 1. 6. 2007 platí nariadenie REACH (ES) č. 1907/2006. Z tohto nariadenia nevyplývajú povinnosti len pre výrobcov a dovozcov látok, ale aj pre „účastníkov zapojených do dodávateľského reťazca“.

Zapojení účastníci sú povinní zabezpečiť, aby sa informácie ďalej odovzdávali dodávateľom a zákazníkom, a ak je to potrebné, aby sa vypracovala správa o chemickej bezpečnosti.

Látky, ktoré neboli predregistrované, sa od 1. 12. 2008 už viac nemôžu dovážať, vyrábať, ďalej spracovávať ani predávať. To platí aj pre výrobky alebo prípravky, v ktorých sú tieto látky obsiahnuté.

To znamená, že nariadenie REACH sa vzťahuje aj na akýkoľvek druh výrobku a nie je obmedzené len na chemické látky.

Ste dodávateľom pre spoločnosť ProMinent GmbH?

Informácie o nariadení REACH pre dodávateľov

V úlohe „zapojeného účastníka“ vyzývame našich dodávateľov, aby:

  • Zabezpečili, že všetky látky obsiahnuté v dodávaných produktoch, ktoré podliehajú povinnej registrácii, boli predregistrované/registrované. Toto musia zabezpečiť dodávatelia sami, ich subdodávatelia, výrobcovia alebo dovozcovia.
  • Zabezpečili dodávanie v súlade s požiadavkami nariadenia REACH. Preto opätovne zdôrazňujeme dodržiavanie termínov pre registrácie (článok 5: no data, no market).
  • Vo svojom podnikaní prijali všetky organizačné opatrenia, ktoré sú potrebné na implementáciu nariadenia REACH. To zahŕňa aj vymenovanie výhradného zástupcu v EÚ, pokiaľ ako výrobca nemáte sídlo v EÚ.
  • Nás okamžite informovali, ak výrobky obsahujúce látky podľa článku 57/59 neboli zaregistrované.
  • Nám v digitálnej podobe poslali (sicherheitsdatenblaetter@prominent.com) karty bezpečnostných údajov s rozšírenými údajmi podľa nariadenia REACH pri všetkých chemikáliách/prípravkoch, ktoré sú nám dodávané, akonáhle sú tieto údaje k dispozícii (expozičné scenáre!), a ak je to potrebné, aby s nami vymedzili účel použitia.
  • Nám podľa „kandidátskeho zoznamu látok“ (článok 59) a informácií ďalších účastníkov ich dodávateľského reťazca obratom oznámili, ktoré látky podľa článku 57 sú obsiahnuté v dodávaných výrobkoch, a tým si splnili svoju informačnú povinnosť (článok 33). V súlade s nariadením REACH zároveň od našich dodávateľov očakávame uvedenie názvov látok, registračných čísiel (ak sú známe, tak aj čísla CAS/ES) a príslušné percentuálne podiely na hmotnosti v dodanom výrobku alebo v zložke dodaného výrobku. .

Spoločnosť ProMinent GmbH v úlohe výrobcu

Produkty z oblasti „prevádzkových chemikálií/chemických pomocných prostriedkov“

Pri všetkých chemických látkach sa musia v rámci dodávateľského reťazca, teda od výrobcu alebo dovozcu cez ďalšieho spracovateľa a sprostredkovateľa obchodu až po konečného predajcu, odovzdávať informácie ďalej, obzvlášť všetky dostupné informácie, ktoré sú potrebné pre zaistenie bezpečného použitia látky. V prípade najnebezpečnejších látok sa informácie odovzdávajú v štandardizovanej podobe prostredníctvom tzv. Karty bezpečnostných údajov.

Karty bezpečnostných údajov našich výrobkov nájdete v Na stiahnutie , keď si vyfiltrujete typ dokumentu „Karta bezpečnostných údajov“. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii v rôznych verziách krajín a jazykových verziách.

Všetky ostatné výrobky

Látky vo výrobkoch: Podľa nariadenia REACH je výrobkom predmet, ktorý pri výrobe nadobudol špecifický tvar, povrch alebo podobu, ktorého chemické zloženie vo väčšej miere určuje jeho funkciu. Ak výrobok obsahuje látku vzbudzujúcu obzvlášť veľké obavy, s koncentráciou viac ako 0,1 percenta hmotnosti, musí byť táto informácia ďalej odovzdávaná od každého dodávateľa odberateľovi v dodávateľskom reťazci. Aj spotrebitelia musia byť na požiadanie informovaní o prítomnosti tejto látky.

Na prístroje, čerpadlá, snímače, armatúry, regulátory a širšiu paletu našich výrobkov sa vzťahuje nariadenie REACH, ako na chemické výrobky. Spoločnosť ProMinent GmbH bude aj naďalej podľa najlepších vedomostí informovať o látkach zo zoznamu kandidátskych látok, ktoré sú obsiahnuté vo vašich výrobkoch. Tu je spoločnosť ProMinent GmbH odkázaná hlavne na ďalšie odovzdávanie informácií prostredníctvom subdodávateľov.

Ak látky z kandidátskeho zoznamu vo výrobkoch presahujú povolené limity, v súlade s požiadavkami smernice spoločnosť ProMinent proaktívne informuje B2B zákazníkov (downstream user).

Prehľad zoznamu kandidátskych látok nájdete tu: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm . Tento zoznam je dynamický. Každá krajina v EÚ môže v Európskej chemickej agentúre (ECHA) podať návrh na preverenie ďalšej látky s cieľom zaradenia do tohto zoznamu.

Informácie o látkach z kandidátskeho zoznamu obsiahnutých v našich výrobkoch

REACH informácia – aktuálne (stav október 2019):

Aktuálny zoznam kandidátov, teda zoznam látok, ktoré prichádzajú do úvahy na schválenie a zvlášť vzbudzujú obavy (podľa článku 59 (1, 10) nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)) nájdete tu: https://www.reach-info.de/kandidatenliste.htm

Olovo (Pb) (CAS 7439-92-1, ES 231-100-4)

Mnohé naše dodávané štandardné výrobky obsahujú komponenty zo zlúčenín ocele, hliníka alebo medi s olovom, látkou z aktuálneho zoznamu kandidátov, v koncentráciách vyšších ako 0,1 hmotnostného percenta. Tu sa vyžadujú výnimky z obmedzení stanovených v smernici RoHS nasledovne:

  • Olovo ako zliatinový prísadový prvok v oceli (aktuálna výnimka 6a v prílohe III smernice RoHS) na účely obrábania a v pozinkovanej oceli s hmotnostným percentom maximálne 0,35 percent olova, v kategóriách 1 až 7 a 10.
  • Olovo ako zliatinový prísadový prvok v hliníku (aktuálna výnimka 6b v prílohe III smernice RoHS) na použitie s hmotnostným percentom maximálne 0,4 percent olova, v kategóriách 1 až 7 a 10 (obdobie poskytnutia výnimky sa mení podľa formy hliníkových zliatin).
  • Olovo ako zliatinový prísadový prvok v medi (aktuálna výnimka 6c v prílohe III smernice RoHS) na použitie s hmotnostným percentom maximálne 4 percentá olova, v kategóriách 1 až 7 a 10.

Bisfenol A (BPA) (CAS 80-05-7, ES 201-245-8)

Bisfenol A sa momentálne ešte vyskytuje v koncentrácii vyššej ako 0,1 % (w/w) v jednej elektrickej súčiastke nášho čerpadla Sigma. Týka sa to výlučne typového radu S1Cb. Usilovne pracujeme na tom, aby sme tento komponent zaobstarali bez škodlivín. Podrobné informácie o tomto hlásení získate tu: baumann.sabine@prominent.com

Ďalšie informácie k téme

Informácie o nariadení REACH nájdete na internete, okrem iných aj na nasledujúcich webových stránkach:

www.reach-info.de

www.echa.eu

www.baua.de

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16 
Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru Veľkosť súboru max. 10 MB
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz