Návrhy vyhľadávania

smernici 2011/65/EÚ RoHS II a EÚ norme EN 50581

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sa stanovuje obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Norma 50581 CENELEC (Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike) vydaná v septembri 2012 musí zabezpečiť plnenie základných požiadaviek smernice EÚ 2011/65/EÚ („RoHS2“). Smernica 2011/65/EÚ sa dňa 21. 6. 2011 stala európskym zákonom a nahradila dovtedy platnú smernicu 2002/95/ES.

EN 50581: 2012 „Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z hľadiska obmedzenia obsahu nebezpečných látok“ bola prijatá všetkými národnými výbormi CENELEC dňa 11. 6. 2012 a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie ako harmonizovaná norma.

Budúce povinnosti výrobcov

V norme sú pre výrobcov/distribútorov uvedené odkazy týkajúce sa spravovania údajov o komponentoch. Spolu s povinnosťami, ktoré sú obsiahnuté už v smernici RoHS, musia teraz výrobcovia vypracovať aj technickú dokumentáciu, ktorej obsah je vymedzený v norme EN 50581. Zároveň sa tak kategorizujú pokyny podľa hlavných úloh výrobcov:

  • Vyhodnotenie spoľahlivosti dodávateľa a materiálu (EN 50581 – ods. 4.3.2)
  • Stanovenie a vymedzenie požadovaných úloh
  • Zhromaždenie a vyhodnotenie údajov (správy) (EN 50581 – ods. 4.3.3/4)
  • Zabezpečenie trvalej platnosti dokumentácie (EN 50581 – ods. 4.3.5)

Spoločnosť ProMinent GmbH má veľké množstvo skupín výrobkov, ktoré spadajú do rôznych oblastí platnosti tejto smernice. Tieto sme priradili k trom stupňom realizácie podľa skupín výrobkov v rámci smernice RoHS. K stanovenému dňu 22. júla 2019 musia všetky výrobky (otvorený rozsah) spĺňať obmedzenia použitia látok podľa smernice RoHS II.

Znamená to, že už dnes existujú výrobky, ktoré neobsahujú látky zo zoznamu zakázaných látok. Existujú však aj výrobky, ktoré na základe vášho zaradenia do kategórií výrobkov podľa smernice RoHS II musia týmto požiadavkám vyhovovať až v júli 2019 – práve preto sú teraz v súlade so smernicou RoHS II, a preto sa pri nich ešte nemusia dodržiavať obmedzenia použitia látok.

  • Ako výsledok hľadania dostanete PDF, ktoré potvrdí zhodu výrobku s označením CE – to znamená, že výrobok vyhovuje požiadavkám smernice RoHS II a neobsahuje škodlivé látky uvedené v zozname zakázaných látok v prípade, že ide o zariadenie, ktoré spadá do kategórie výrobkov RoHS.
  • Dostanete RoHS certifikát, ak ide o výrobky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zhody výrobku s označením CE (napríklad náhradné diely, ako sú O-krúžky, plastové diely atď.). Výrobok je vtedy podľa zoznamu zakázaných látok bez škodlivých látok a je v súlade so smernicou RoHS II.
  • Dostanete informáciu s príslušným rokom (2019). Na základe vlastností spadá tento výrobok do skupiny, na ktorú sa bude vzťahovať smernica o zakázaných látkach, až v príslušnom roku. Nemôžeme vám zaručiť, že takýto výrobok v súčasnosti vyhovuje požiadavkám obmedzenia použitia látok podľa smernice RoHS II.

Tu nájdete Na stiahnutie táto webová stránka vyhľadá pod hľadaným výrazom „RoHS“ tri PDF súbory, v ktorých môžete zase vyhľadávať podľa požadovaného čísla materiálu:

Vyhľadávam v Centre sťahovania…

Kontaktujte nás

František Grejták

Managing Director, ProMinent Slovensko, s.r.o.

»Môj tím a ja sme vám kedykoľvek k dispozícii. Pošlite nám otázku.«

+421248200111-16  Zaslať dopyt   

Zatvoriť formulár

Váš dopyt

Osobné údaje


Ďalší produkt +
Príloha k súboru
Nahrať Ďalší súbor

Osobné údaje


Skontrolujte, prosím, svoje zadania a vyplňte všetky povinné polia.
*Povinné polia

Kontrola a odoslanie


Osobné údaje:
Oslovenie
Názov
Priezvisko  
Meno  
Spoločnosť
Zákaznícke číslo
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ulica
Číslo domu
Mesto  
Krajina
Spätný telefonát Áno

Krok späť

ProMinent Newsletter - customized to your industry. Register now .