Návrhy vyhľadávania

Vyhlásenie k ochrane údajov

Srdečne Vás vítame na našej webovej stránke a tešíme sa, že máte záujem o náš podnik a naše produkty. Ochrana Vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto by sme Vás chceli následne informovať, ktoré údaje o vašej návšteve používame a na aké účely. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa dajú vzťahovať k vám, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, používateľské správanie.

I. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba v zmysle základného nariadenia o ochrane údajov a iných národných zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj v zmysle iných právnych ustanovení o ochrane údajov, je:

ProMinent Slovensko, s.r.o.
Rolnicka 21
83107 Bratislava-Vajnory
Slovenská republika
Tel.: +421 2 482 00 111 16
E-mail: prominent@prominent.sk
Webová stránka: https://www.prominent.com

II. Všeobecne k spracovaniu údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje našich používateľov spracúvame zásadne len do tej miery, do akej je to potrebné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky ako aj našich obsahov a služieb. Inak sa získavanie a používanie osobných údajov našich používateľov uskutočňuje len so súhlasom používateľa.

2. Vymazanie a doba uchovania

Osobné údaje dotyčných osôb sa vymažú alebo zablokujú, keď zanikne účel uchovania. Uchovanie nad tento rámec sa môže uskutočniť, ak to bolo určené európskym alebo národným zákonodarcom prostredníctvom nariadení , zákonov alebo iných právnych predpisov Únie, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov sa uskutoční, keď uplynie lehota uchovania predpísaná týmito normatívmi, s výnimkou prípadu, keď je ďalšie uchovanie údajov potrebné pre uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy.

III. Zabezpečenie webovej stránky a vytváranie súborov protokolov

Pred každým vyvolaním našej internetovej stránky náš webový server automaticky zaznamená nasledujúce údaje:

• IP adresu používateľa,

• názov hostiteľa (ktorá zo stránok ProMinent bola navštívená, napr. www.prominent.de a pod.),

• dátum a čas prístupu (Time),

• typ a miesto požiadavky (Request),

• informácie o type prehliadača a používanej verzii.

Údaje sa taktiež ukladajú v súboroch protokolov nášho systému. Ukladanie týchto údajov spolu s inými údajmi vzťahujúcimi sa k osobe používateľa sa neuskutočňuje.

Právnym základom pre dočasné ukladanie údajov a súborov protokolov je čl. 6, ods. 1, písm. f základného nariadenia o ochrane údajov. Máme oprávnený záujem o spracúvanie údajov , pretože dočasné uloženie IP adresy systémom je nutné na to, aby bolo možné dodanie webovej stránky do počítača používateľa. Nato musí zostať IP adresa používateľa uložená po dobu trvania relácie. Ukladanie do súborov protokolov sa uskutočňuje na účely zabezpečenia funkčnosti webovej stránky. Okrem toho nám údaje slúžia na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich informačných technických systémov. Vyhodnotenie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti neuskutočňuje.

Údaje sa vymažú, keď už viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získavania. V prípade záznamu údajov na zabezpečenie chodu webovej stránky sa tak stane, keď sa skončí príslušná relácia. V prípade uloženia údajov v súboroch protokolov sa tak stane najneskôr po uplynutí 30 dní. Okrem toho sa súbor protokolov zachovávajú v súboroch zálohy po dobu do 12 mesiacov. K týmto zálohám sa pristupuje len vo výnimočných prípadoch.

IV. Použitie súborov cookie

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky ukladajú na Vašom počítači súbory cookie. V prípade súborov cookie ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, resp. ktoré ukladá internetový prehliadač na počítačovom systéme používateľa. Tieto súbory cookie obsahujú charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky. Súbory cookie nemôžu spúšťať žiadne programy ani preniesť do Vášho počítača vírusy. Použitie súborov cookie nám umožňuje spraviť internetovú ponuku celkovo používateľsky prívetivejšiu a efektívnejšiu. Súbory cookie sa ukladajú na počítači používateľa a odtiaľ sú sprístupnené našej stránke. Preto ako používateľ máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Už uložené súbory cookie sa dajú kedykoľvek vymazať. To sa môže uskutočniť aj automatizovane. Ak sa deaktivujú súbory cookie pre našu webovú stránku, je možné, že sa už nebudú dať využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

Táto webová stránka používa súbory cookie v nasledovnom rozsahu:

• prechodné súbory cookie (dočasné používanie),

• perzistentné súbory cookie (časovo obmedzené používanie),

• súbory cookie tretích strán (od tretích poskytovateľov).

Prechodné súbory cookie sa vymazávajú automatizovane, keď zatvoríte prehliadač. K ním patria obzvlášť súbory cookie pre reláciu. Tie ukladajú takzvané ID relácie, s ktorým sa dajú rôzne dopyty Vášho prehliadača priradiť spoločnej relácii. Vďaka tomu môže Váš počítač opätovne rozpoznať, keď sa vrátite na našu webovú stránku.

Perzistentné súbory cookie sa automatizovane vymažú po uplynutí predvolenej doby, ktorá môže byť pre každý súbor cookie odlišná. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach Vášho prehliadača.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov s použitím súborov cookie je čl. 6, ods. 1, písm. f základného nariadenia o ochrane údajov. Náš oprávnený záujem pritom spočíva v zjednodušení používania webových stránok pre používateľov.

V. Google Analytics

Na základe nášho oprávneného záujmu (tzn. záujem o analýzu, optimalizáciu a hospodárnu prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f základného nariadenia o ochrane údajov) používame Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google LLC („Google“). Google používa súbory cookie. Informácie vytvorené pomocou súborov cookie o používaní online ponuky používateľmi sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam ukladajú. Takýmto spôsobom pomocou súborov cookie zaznamenané údaje sa po 14 mesiacoch automaticky vymazávajú v raz mesačne.

Spoločnosť Google bude tieto informácie používať z nášho poverenia na vyhodnocovanie našej online ponuky používateľmi, na vystavovanie reportov o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a internetu pre našu spoločnosť. Pritom je možné zo spracovaných údajov vytvoriť pseudonymné profily používateľov.

Google Analytics používame na to, aby sme reklamy aktivované v rámci reklamných služieb spoločnosti Google a jej partnerov zobrazovali len takým používateľom, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí vykazujú určité znaky (napr. záujem o určité témy alebo produkty, ktorý bol určený na základe navštívených webových stránok), ktoré poskytujeme spoločnosti Google (tzv. „Remarketing“, resp. „Google Analytics Audiences“). Pomocou Remarketing Audiences by sme tiež chceli zabezpečiť, aby naše reklamy zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov a aby nepôsobili obťažujúco.

Pri používateľoch, ktorí používajú reklamné funkcie Google Analytics, sa pomocou súborov cookie od Google pre predvoľby reklám aktivujú funkcie ako remarketing v sieti Google Display pre produkty ako AdWords. Ďalšie informácie o používaní takýchto súborov cookie spoločnosťou Google nájdete v sekcii „Často kladené otázky“ k vyhláseniu Google o ochrane údajov. V nastaveniach pre reklamu môžete zmeniť nastavenia pre súbory cookie alebo deaktivovať tieto funkcie.

Google Analytics používame len s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že Google skráti IP adresu používateľov v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa na server Google v USA a tam sa skráti. Prehliadačom používateľa prenesená IP adresa sa nespojí s inými údajmi od Google. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie príslušným nastavením svojho prehliadacieho softvéru; okrem toho môžu používatelia zabrániť odoslaniu údajov vytvorených pomocou súboru cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie online ponuky do spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si z nasledujúceho odkazu stiahnu dostupný zásuvný modul do prehliadača na nainštalujú ho:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Ďalšie informácie o použití údajov zo strany Google, možnostiach nastavenia a námietky získate na webových stránkach spoločnosti Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk („Používanie údajov spoločnosťou Google pri Vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), https://policies.google.com/technologies/ads („Používanie údajov na reklamné účely“), http://adssettings.google.com/authenticated („Správa informácií, ktoré používa Google na aktiváciu reklamy pre Vás“).

Google Marketing Services

Na základe nášho oprávneného záujmu (tzn. záujem o analýzu, optimalizáciu a hospodárnu prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f základného nariadenia o ochrane údajov) používame služby marketingu a remarketingu (skrátene „Google Marketing Services”) spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Google Marketing Services nám umožňujú cielene zobrazovať reklamy pre našu stránku a na našej stránke, aby sme používateľom prezentovali len reklamu, ktorá potenciálne zodpovedá ich záujmom. Ak sa používateľovi zobrazujú napr. reklamy na produkty, o ktoré sa zaujímal na iných webových stránkach, hovoríme o „remarketingu“. Na tieto účely pri vyvolaní našej a iných webových stránok, na ktorých sú aktívne Google Marketing Services, Google bezprostredne spustí kód a do webstránky sa integrujú tzv. (re)marketingové tagy (neviditeľné grafické prvky alebo kódy, označované aj ako „Web Beacons“). Pomocou nich sa na zariadení používateľov uloží individuálny súbor cookie (namiesto súborov cookie sa môžu použiť tiež porovnateľné technológie). Súbory cookie sa môžu ukladať z rôznych domén, okrem iného z nasledovných: google.com , doubleclick.net , adwords.com ,atd., viac informácií: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk . V tomto súbore je zaznamenané, ktoré webové stránky používateľ vyhľadáva, o aký obsah sa zaujíma a na aké ponuky klikol, ďalej technické informácie o prehliadači a prevádzkový systém, odkazujúce webové stránky, čas návštevy, ako aj ďalšie údaje o používaní online ponuky. IP adresa sa nespája s údajmi používateľa v rámci iných ponúk Google. Vyššie uvedené informácie môžu byť zo strany Google spájané aj s takými informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ následne navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať reklamy odladené pre neho na základe jeho záujmov.

Údaje používateľov sa v rámci Google Marketing Services spracúvajú pseudonymizovane. Tzn. že Google neukladá ani nespracúva napr. meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ale spracúva relevantné údaje v súvislosti so súborom cookie v rámci pseudonymných používateľských profilov. Tzn. že z pohľadu Google sa nespravujú a nezobrazujú reklamy pre konkrétnu identifikovanú osobu, ale pre vlastníka súboru cookie, nezávisle od toho, kto je vlastníkom tohto súboru cookie. To neplatí, ak používateľ výslovne spoločnosti Google povolí spracovanie údajov bez tejto pseudonymizácie. Informácie nazbierané o používateľovi pomocou Google Marketing Services sa prenesú do Google a uložia na serveroch Google v USA.

Ďalej používame „Google Tag Manager“, aby sme integrovali analytické a marketingové služby Google do našej webovej stránky a spravovali ich.

Ďalšie informácie o použití údajov zo strany Google na marketingové účely nájdete na našej prehľadovej stránke: https://policies.google.com/technologies/ads , vyhlásenie o ochrane údajov od Google sa dá vyvolať na https://policies.google.com/privacy .

Ak chcete podať námietku voči používaniu reklamy Google Marketing Services na základe záujmov, môžete využiť možnosti nastavení Google a možnosti Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated .

VI. Newsletter

Na našej internetovej stránke je možné prihlásiť sa na odber bezplatného newslettera. Pritom nám pri prihlásení na odber newslettera poskytnete údaje zo zadávacej masky. Sú to nasledovné:

• e-mailová adresa,

• oslovenie,

• akademický titul,

• meno,

• priezvisko,

• krajina,

• povinné polia sú len e-mailová adresa a krajina,

• tematická oblasť (odvetvie, ostatné),

• zdroj.

Okrem toho sa pri prihlásení získavajú nasledujúce údaje:

• IP adresa používateľa,

• dátum a čas registrácie,

• upozornenie, že bolo prečítané vyhlásenie o ochrane údajov.

Na spracovanie údajov sa v rámci procesu prihlásenia získa Váš súhlas a odkazuje sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Pri objednávaní odberu newslettera používame takzvaný proces double opt-in, tzn. Vaša objednávka je dokončená, až keď svoje prihlásenie potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý Vám na tento účel zašleme v potvrdzovacom e-maili. Potvrdenie platí ako súhlas. Ak potvrdenie nevykonáte v priebehu 100 dní, Vaše prihlásenie sa automaticky vymaže z našej databázy. Vďaka tomu zabezpečíme, že Vás nikto iný nemôže prihlásiť na odber nášho newslettera.

V súvislosti so spracovaním údajov pre zasielanie newslettera sa neuskutočňuje žiadne poskytnutie údajov tretím osobám. Údaje sa použijú výlučne na zasielanie newslettera. Získanie e-mailovej adresy používateľa slúži na dodávanie newslettera. Získavanie iných osobných údajov v rámci procesu prihlasovania slúži na to, aby sa zabránilo zneužitiu služieb alebo použitej e-mailovej adresy.

Právnym základom pre spracovanie údajov po prihlásení používateľa na odber newslettera, v prípade súhlasu používateľa, je čl. 6, ods. 1, písm. a) základného nariadenia o ochrane údajov.

Údaje sa vymažú, keď už viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získavania. Podľa neho bude e-mailová adresa používateľa uložená dovtedy, kým bude aktívny odber newslettera.

Odber newslettera môže dotyčný používateľ kedykoľvek zrušiť. Na tento účel sa v každom newsletteri nachádza príslušný odkaz. Tým je taktiež umožnené odvolanie súhlasu s uložením osobných údajov získaných počas procesu prihlasovania.

1. Tracking reakcií na newsletter v systéme newslettera Inxmail

Pod trackingom sa v Inxmail Professional rozumie sledovanie, resp. ukladanie správania príjemcu. Správanie príjemcu sa pritom vzťahuje na tri nasledujúce konania príjemcov:

• otvorenie mailingu,

• kliknutie na textové a obrazové odkazy,

• stiahnutie obrázkov v e-mailovom programe.

2. Tracking vzťahovaný k osobe (Unique Count tracking)

Keď si príjemca otvorí mailing, klikne na odkaz alebo si vo svojom e-mailovom programe stiahne obrázky, môže to Inxmail Professional zaregistrovať a uložiť. Tieto konania príjemcov sa v Inxmail Professional označujú ako reakcie príjemcu. Prostredníctvom Inxmail Professional sa dá na základe reakcií príjemcu vytvoriť profil záujmov príjemcu. Tak by sme mohli napríklad zistiť, ktorí príjemcovia klikli na určité odkazy. Na základe týchto klikov by sme mohli vytvoriť cieľové skupiny a príjemcom doručovať ďalšie, na mieru ušité informácie o ich záujmových oblastiach. Možnosť trackingu vzťahovaného k osobe sa v súčasnosti nevyužíva. Ak by sa to zmenilo, bezodkladne o tom budeme informovať príjemcov newslettera.

So súhlasom pri registrácii na odber newslettera súhlasíte podľa čl. 6, ods. 1, písm. a základného nariadenia o ochrane údajov s tým, že sa vaše používateľské správanie bude sledovať vo vzťahu k osobe. Na optimalizáciu obsahu tematických newsletterov porovnávame mieru otvárania a reakcie príjemcov rôznych mailingov vo všeobecnosti. Uložené osobné údaje sa zo systému vymažú, hneď ako sa príjemca odhlási z odberu newslettera.

VII. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý sa dá použiť na nadviazanie elektronického kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, údaje zadané v zadávacej maske sa odošlú nám a uložia u nás. Sú to nasledujúce údaje:

• oslovenie, meno, priezvisko,

• firma,

• zákaznícke číslo,

• e-mailová adresa,

• telefónne číslo,

• ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina,

• akademické tituly,

• záujem o produkty,

• vaša správa pre nás,

• prílohy (dokumenty),

• žiadosť o spätné volanie, ak bola zvolená táto možnosť.

V čase odoslania správny sa okrem toho uložia nasledujúce údaje:

• dátum a čas registrácie,

• IP adresa používateľa.

Alternatívne je možné nadviazať kontakt e-mailom. V tom prípade sa uložia osobné údaje používateľa odoslané e-mailom. V súvislosti s tým sa neuskutočňuje žiadne poskytnutie údajov tretím osobám. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie konverzácie.

Spracovanie osobných údajov zo zadávacej masky nám slúži len na spracovanie kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu e-mailom tu ide aj o požadovaný oprávnený záujem o spracovanie údajov podľa právneho základu čl. 6, ods. 1, písm. f základného nariadenia o ochrane údajov. Ak je e-mailový kontakt cielený na uzavretie zmluvy, slúži čl. 6, ods. 1, písm. b základného nariadenia o ochrane údajov ako právny základ pre ďalšie spracovanie.

Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a aby bola zaistená bezpečnosť našich informačných technických systémov.

Údaje sa vymažú, keď už viac nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získavania. Pri osobných údajoch zo zadávacej masky kontaktného formulára a tie údaje, ktoré boli odoslané e-mailom je to tak v prípade, keď je príslušná konverzácia s používateľom ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, keď sa z okolností dá vyvodiť, že bol daný skutkový stav definitívne vyjasnený.

Ak používateľ s nami nadviaže kontakt e-mailom, môže kedykoľvek podať námietku voči ukladaniu jeho osobných údajov. V takom prípade však nemôže konverzácia ďalej pokračovať.

VIII. Prihlasovanie na semináre

Na našej internetovej stránke je možné prihlásiť sa na semináre. Pritom nám poskytnete údaje zo zadávacej masky. Sú to nasledovné:

• oslovenie, meno, priezvisko,

• firma,

• e-mailová adresa,

• telefónne číslo,

• ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina,

• zákaznícke číslo,

• akademické tituly,

• účastníci seminára (ďalší účastníci).

Okrem toho sa pri prihlásení získavajú nasledujúce údaje:

• dátum a čas registrácie,

• IP adresa používateľa.

Na spracovanie údajov sa v rámci procesu prihlásenia odkazuje sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Právnym základom pre spracovanie údajov po prihlásení na seminár vykonanom používateľom je čl. 6, ods. 1, písm. b základného nariadenia o ochrane údajov, pretože sú uvedené údaje potrebné na realizáciu zmluvy.

Pri procese registrácie na splnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení je to tak v prípade, keď už viac nie sú potrebné údaje na realizáciu zmluvy. Aj po ukončení zmluvy môže pretrvávať nutnosť ukladať osobné údaje zmluvného partnera, aby sa splnili zmluvné alebo zákonné záväzky.

Ako používateľ máte kedykoľvek možnosť zrušiť prihlásenie. Údaje o Vás, ktoré boli uložené, môžete nechať kedykoľvek zmeniť.

Ak sú údaje potrebné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení, je predčasné vymazanie údajov možné, len ak vymazanie nie je v rozpore so zmluvnými alebo zákonnými záväzkami.

IX. GetSiteControl

Na našich internetových stránkach je integrovaný widget tool „GetSiteControl“ spoločnosti GetWebCraft Limited, Klimentos 41-43, Klimentos Tower, Flat/Office 25, 1061, Nikózia, Cyprus. Pritom ide o widget, ktorý nám umožňuje aktiváciu informácií ako „layover“. Okná layover je možné aktivovať podľa určitých pravidiel (napr. doba trvania návštevy stránky), takže je nutné uloženie súboru cookie. Pri zrušení layoveru sa údaje na server spoločnosti GetWebCrat Limited prenášajú tak, akoby ste navštívili jej vlastnú webovú stránku. Bližšie informácie o ochrane údajov pri GetWebCraft môžete nájsť vo vyhlásení o ochrane údajov podniku: getsitecontrol.com/privacy/

Pomocou widget tool „GetSiteControl“ je možné zdieľať obsah našich internetových stránok na sociálnych sieťach Facebook Ireland Ltd., resp. Facebook Inc., Google Inc. Twitter Inc., ako aj LinkedIn Ireland Unlimited Company. Integráciou na našich internetových stránkach sa prostredníctvom súborov cookie uložených na Vašom počítači nadviaže spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete. Kliknutím na príslušné tlačidlá sa Vaša IP adresa poskytne danej sociálnej sieti. Môžete tomu zabrániť príslušnými nastaveniami prehliadača.

Ak ste počas Vašej návštevy našich internetových stránok prihlásení na Váš profil niektorej z uvedených sociálnych sietí, prevádzkovateľ tejto siete získava a ukladá príp. ďalšie údaje o návšteve našich internetových stránok. Ak by ste si neželali takéto priraďovanie, odporúčame Vám odhlásiť sa zo sociálnych sietí predtým, ako navštívite naše internetové stránky.

Prosím, informujte sa u príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete o spracovaní a používaní Vašich údajov. Upozornenia prevádzkovateľov ohľadne príslušných ustanovení o ochrane údajov a príp. možných nastaveniach na ochranu Vášho súkromia nájdete tu:

• Facebook Ireland Ltd., resp. Facebook Inc.: https://sk-sk.facebook.com/policy.php

• Twitter Inc.: https://twitter.com/en/privacy

• LinkedIn Ireland Unlimited Company: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en

X. Práva dotknutých osôb

Voči nám máte nasledovné práva ohľadne osobných údajov, ktorá sa Vás týkajú:

– podľa čl. 7, ods. 3 základného nariadenia o ochrane údajov môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. To má za následok, že v budúcnosti nemôžeme pokračovať v spracovávaní údajov, ktoré bolo založené na tomto súhlase;

– podľa čl. 15 základného nariadenia o ochrane údajov právo na informácie;

– podľa čl. 16 a 17 základného nariadenia o ochrane údajov právo na opravu alebo vymazanie;

– podľa čl. 18 základného nariadenia o ochrane údajov právo na obmedzenie spracovania;

– podľa čl. 20 základného nariadenia o ochrane údajov právo na prenosnosť údajov;

– podľa čl. 77 základného nariadenia o ochrane údajov právo sťažovať sa u orgánu vykonávajúceho dozor nad ochranou údajov na naše spracovanie Vašich osobných údajov.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6, ods. 1, s. 1, písm. f základného nariadenia o ochrane údajov, máte právo podľa čl. 21 základného nariadenia ochrane údajov podať námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov. Ak by ste si chceli uplatniť právo na podanie námietky, prosím, odošlite e-Mail na objection@prominent.com . Pri uplatňovaní práva na podanie námietky Vás prosíme o uvedenie dôvodov, prečo nemôžeme Vaše osobné údaje spracúvať, ako sme uviedli. Potom preveríme stav veci a nastavíme, resp. prispôsobíme spracovanie údajov, alebo Vám predstavíme naše nevyhnutné dôvody na účely ochrany, na základe ktorých pokračujeme v spracúvaní.

Môžete kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na reklamné účely a analýzu údajov. O vašej námietke voči reklame nás môžete informovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5-11
69123 Heidelberg
Nemecko
Tel.: +49 6221 842 0
E-mail: objection@prominent.com

XI. Zmena ustanovení o ochrane údajov

Z času na čas budeme aktualizovať tieto ustanovenia o ochrane údajov na ochranu Vašich osobných údajov. Tieto ustanovenia o ochrane údajov by ste si mali z času na čas pozrieť, aby ste boli priebežne informovaní o tom, ako chránime Vaše údaje a ako neustále zlepšujeme obsah našich webových stránok. Používaním stránky www.prominent.sk vyhlasujete, že súhlasíte s podmienkami týchto ustanovení o ochrane údajov na ochranu osobných údajov.

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz