Návrhy vyhľadávania

Zásady ochrany osobných údajov

Vítame vás na našich webových stránkach a ďakujeme za váš záujem o našu spoločnosť a naše produkty. Na ochrane vašich údajov nám veľmi záleží. Preto by sme vás tu radi informovali o tom, ktoré údaje z vašej návštevy používame na aké účely. Spoločnosť ProMinent spracúva osobné údaje iba v súlade s právnymi predpismi, najmä so Všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ (GDPR) a Spolkovým zákonom o ochrane osobných údajov (BDSG).

Tieto zásady ochrany osobných údajov vás informujú najmä o spracovaní osobných údajov v rôznych oblastiach.

I. Meno a adresa zodpovednej osoby

ProMinent Slovensko, s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 2 482 00 111
E-mail: prominent@prominent.sk
Website: https://www.prominent.com

II. Meno a adresa pracovníka zodpovedného za ochranu údajov

V prípade akýchkoľvek otázok o týchto nariadeniach o ochrane údajov, o zabezpečovaní rovnováhy oprávnených záujmov alebo o ochrane údajov v spoločnosti ProMinent vo všeobecnosti, sa môžete obrátiť priamo na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov. Pracovník zodpovedný za ochranu údajov prevádzkovateľa údajov je:

ProMinent Slovensko, s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 2 482 00 111
E-mail: prominent@prominent.sk

III. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje našich používateľov spracúvame zo zásady len v takom rozsahu, v akom je to nevyhnutné na poskytovanie funkčných webových stránok, ako aj nášho obsahu a služieb. Inak sa osobné údaje našich používateľov získavajú a používajú len so súhlasom používateľa.

2. Vymazanie a doba uchovávania údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, len čo tieto údaje už nebudú potrebné na účel uchovávania a nebudeme mať povinnosť ďalej tieto údaje uchovávať. Údaje sa môžu uchovávať aj vtedy, ak to stanovil európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, zákonoch alebo iných ustanoveniach Únie, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Ak webové stránky používate na informačné účely, môžete nájsť doby uchovávania v nasledujúcich informáciách. V prípade aktívneho používania našich webových stránok vaše osobné údaje spočiatku uchovávame po dobu odpovede na váš dotaz alebo po dobu trvania nášho obchodného vzťahu. Zahŕňa to aj začatie zmluvného alebo predzmluvného právneho vzťahu a jeho spracúvanie. Vaše osobné údaje uchovávame na účel zabezpečenia dôkazov, až kým nedôjde k premlčaniu akýchkoľvek právnych nárokov vyplývajúcich zo vzťahu s vami. Vaše osobné údaje vymažeme po uplynutí premlčacej doby, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť údaje uchovať, napríklad na základe nemeckého obchodného zákonníka (§§ 238, 257 ods. 4 HGB) alebo nemeckého daňového zákonníka (§ 147 ods. 3, 4 AO). Tieto povinnosti uchovávania môžu trvať od dvoch do desať rokov.

IV. Poskytovanie webových stránok a vytváranie súborov denníka

Pri každom prístupe na naše webové stránky náš webový server automaticky zaznamená nasledujúce údaje:

 • IP adresa používateľa
 • Názov hostiteľa (ktorá stránka ProMinent bola navštívená, napr. http://www.prominent.com alebo podobne)
 • Dátum a čas prístupu (Čas)
 • Typ a miesto požiadavky
 • Informácie o type prehliadača a použitej verzii

Údaje sa uchovávajú aj v súboroch denníka nášho systému. Tieto údaje sa neuchovávajú spoločne s inými osobnými údajmi používateľa.

Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a súborov denníka je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Máme oprávnený záujem spracúvať údaje, keďže dočasné uchovávanie IP adresy systémom je potrebné na to, aby sa webové stránky mohli dostať do počítača používateľa. Na tento účel musí zostať IP adresa používateľa uložená po celú dobu trvania relácie. Uchovávanie v súboroch denníka sa uskutočňuje s cieľom zabezpečiť funkčnosť webových stránok. Okrem toho používame tieto údaje na optimalizáciu webových stránok a na zaistenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií. Hodnotenie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti nevykonáva.

Údaje sa vymažú, len čo už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. V prípade získavania údajov na poskytovanie webových stránok k tomu dôjde po skončení príslušnej relácie. V prípade uchovávania údajov v súboroch denníka k tomu dôjde najneskôr po 30 dňoch. Okrem toho sa súbory denníka uchovávajú v záložných súboroch po dobu maximálne 12 mesiacov. K týmto zálohám sa pristupuje len vo výnimočných prípadoch.

V. Používanie súborov cookie a súvisiacich funkcií/technológií

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našich webových stránok do vášho počítača ukladajú súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do internetového prehliadača alebo internetovým prehliadačom do počítačového systému používateľa. Tieto súbory cookie obsahujú charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webových stránok. Okrem toho označujeme „cookies“ aj ako webové signály, či iné porovnateľné technológie uchovávania na sledovanie aktivít používateľa. Webové signály sú väčšinou priehľadné grafické/obrázkové prvky, zvyčajne nie väčšie ako 1 x 1 pixel, ktoré sú vložené do webových stránok a môžu sa používať na detekciu súborov cookie vo vašich zariadeniach.

Súbory cookie používame na jednej strane na ukladanie informácií týkajúcich sa relácie v rámci webových stránok. Platnosť týchto súborov cookie uplynie na konci relácie prehliadača (takzvané dočasné súbory cookie) a neuchovávajú sa trvale. Iné súbory cookie zostávajú vo vašom počítači aj po skončení príslušnej relácie prehliadača a umožňujú nám pri vašej ďalšej návšteve rozpoznať váš počítač (takzvané perzistentné/trvalé súbory cookie). Perzistentné súbory cookie sa automaticky vymažú po určenej dobe, ktorá sa môže líšiť v závislosti od typu súboru cookie.

Súbory cookie je možné rozdeliť najmä do nasledujúcich kategórií/typov súborov cookie:

 • Základné súbory cookie: Základné súbory cookie sú potrebné na nevyhnutné vykonávanie určitých funkcií webových stránok.
 • Výkonové súbory cookie: Výkonové súbory cookie získavajú informácie o používaní webových stránok. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu používateľa, používajú sa iba na meranie výkonnosti našich webových stránok a zlepšovanie používateľskej skúsenosti.
 • Funkčné súbory cookie: Funkčné súbory cookie sa používajú na umožnenie požadovaných služieb a funkcií (napr. prehrávania videí) na webových stránkach a/alebo na zvýšenie „použiteľnosti“.
 • Cielené súbory cookie: Cielené súbory cookie môžu byť použité tretími stranami (napr. reklamnými partnermi) na profilovanie záujmov používateľov a na základe toho na zobrazovanie relevantných reklám a propagačných akcií na iných webových stránkach.
 • Súbory cookie sociálnych médií: Súbory cookie sociálnych médií zo služieb sociálnych médií umožňujú zdieľanie obsahu s priateľmi a sieťami. Tieto služby môžu sledovať prehliadače naprieč webovými stránkami a profilovať záujmy.

Zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť prenos súborov cookie. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, môžete kedykoľvek odstrániť. Môže sa to vykonať aj automaticky. Postup na deaktiváciu súborov cookie môžete pravidelne získavať prostredníctvom funkcie „Pomocník“ vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme však, že tieto nastavenia môžu potenciálne ovplyvniť celú dostupnosť a funkciu našich webových stránok.

Aby sme si boli istí, že naše používanie súborov cookie je v súlade s právnymi požiadavkami, používame nástroj súborov cookie, ktorý poskytuje spoločnosť OneTrust Technology Limited, 82 St John St, London, Spojené kráľovstvo („OneTrust“). Na nasledujúcom odkaze si môžete skontrolovať a spravovať svoje súhlasy s používaním súborov cookie, a vykonať nastavenia a deaktivácie týkajúce sa súborov cookie:

Predvoľby súborov cookie

Niektoré súbory cookie, ktoré používame na našich webových stránkach, pochádzajú od tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať vplyv obsahu našich webových stránok a záujmy návštevníkov, merať účinnosť a výkonnosť našich webových stránok alebo s vami komunikovať. V rámci našich webových stránok používame súbory cookie prvej strany (viditeľné iba z domény, ktorú navštevujete), ako aj súbory cookie tretích strán (viditeľné naprieč doménami a pravidelne nastavované tretími stranami).

Ďalšie podrobnosti o príslušných poskytovateľoch súborov cookie nájdete v Centre preferencií ochrany osobných údajov, a tam pod príslušnými kategóriami súborov cookie.

Spracúvanie údajov založené na súboroch cookie sa vykonáva pre úplne nevyhnutné súbory cookie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (právny základ) z dôvodu nášho oprávneného záujmu poskytovať ponuku informácií na našich webových stránkach. V prípade ostatných typov súborov cookie sa spracúvanie údajov vykonáva na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (právny základ). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Konkrétne môžete na zmenu nastavení súborov cookie a teda odvolanie súhlasu, ktorý ste prípadne dali, použiť nasledujúci odkaz:

Predvoľby súborov cookie

VI. Matomo Analytics (On-Premise)

Na našich webových stránkach používame softvérový nástroj Matomo Analytics s otvoreným zdrojovým kódom na analýzu správania našich používateľov pri surfovaní. Používame tiež nástroj Matomo Tag Manager. Matomo Tag Manager je rozšírenie softvéru Matomo Analytics. Správca značiek sa používa na integráciu nástroja Matomo Analytics, sledovanie udalostí a riadenie integrácie kódu tretích strán. Pri vyvolaní našej webovej stránky sa spracúvajú najmä tieto údaje:

 • 2 bajty adresy IP volajúceho systému používateľa
 • vyvolaná webová stránka (URL)
 • webová lokalita, z ktorej používateľ vstúpil na vyvolanú webovú lokalitu (referrer)
 • podstránky vyvolané z vyvolanej webovej stránky
 • čas strávený na webovej stránke
 • frekvencia prístupu na webovú stránku

Používame Matomo Analytics vo variante on-premise a softvér hostíme na vlastných serveroch v Nemecku. Uvedené údaje sa ukladajú len tam. Matomo Analytics používame bez súborov cookie. Údaje sa neposkytujú tretím stranám. Softvér Matomo je nastavený tak, že IP adresy sa neukladajú celé, ale posledné 2 bajty IP adresy sú maskované (napr.: 192.168.xxx.xxx). Týmto spôsobom už nie je možné priradiť volajúcemu počítaču skrátenú IP adresu.

Právnym základom spracovania je náš oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov našej webovej stránky podľa článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Spracúvanie údajov nám umožňuje analyzovať správanie návštevníkov webových stránok pri surfovaní. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať našu webovú lokalitu a jej používateľskú prívetivosť. Anonymizáciou IP adresy sa dostatočne zohľadňuje záujem používateľov o ochranu ich osobných údajov.

Viac informácií o nastaveniach ochrany osobných údajov softvéru Matomo nájdete na tejto adrese: https://matomo.org/privacy/ .

Marketingové služby Google

Používame marketingové a remarketingové služby (skrátene marketingové služby Google) spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). My alebo spoločnosť Google budeme v tejto súvislosti spracúvať vaše osobné údaje len vtedy, ak ste na to dali súhlas.

Marketingové služby spoločnosti Google nám umožňujú zacieliť reklamu pre našu webovú lokalitu a na nej, aby sa používateľom zobrazovali len reklamy, ktoré potenciálne zodpovedajú ich záujmom. Ak sa napríklad používateľovi zobrazujú reklamy na produkty, o ktoré prejavil záujem na iných webových stránkach, ide o tzv. remarketing. Na tieto účely sa pri prístupe na našu webovú lokalitu a iné webové lokality, na ktorých sú aktívne marketingové služby Google, vykoná kód priamo spoločnosťou Google a do webovej lokality sa integrujú takzvané (re)marketingové značky (neviditeľné grafické prvky alebo kódy, známe aj ako "web beacons") za predpokladu, že ste na to dali súhlas. S ich pomocou sa v zariadení používateľa uloží individuálny súbor cookie (namiesto súborov cookie sa môžu používať aj porovnateľné technológie).

Súbory cookie môžu byť nastavené rôznymi doménami vrátane google.com, https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/ , https://ads.google.com/intl/en/home/ , atď. Viac informácií: https://policies.google.com/technologies/types . Tento súbor zaznamenáva, ktoré webové stránky používateľ navštívil, o aký obsah sa zaujímal a na ktoré ponuky klikol, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie informácie o využívaní online ponuky. IP adresa sa nebude spájať s údajmi používateľa v rámci iných ponúk spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže vyššie uvedené informácie kombinovať aj s informáciami z iných zdrojov. Ak používateľ následne navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať reklamy prispôsobené jeho záujmom.

Údaje používateľa sa spracúvajú pseudonymne v rámci marketingových služieb spoločnosti Google. To znamená, že spoločnosť Google neukladá a nespracúva napríklad meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ale príslušné údaje spracúva v rámci pseudonymných používateľských profilov spôsobom súvisiacim so súbormi cookie. To znamená, že z pohľadu spoločnosti Google sa reklamy nespravujú a nezobrazujú pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre držiteľa súboru cookie bez ohľadu na to, kto je týmto držiteľom súboru cookie. To neplatí, ak používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracúvať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie, ktoré marketingové služby spoločnosti Google zhromažďujú o používateľoch, sa prenášajú spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v USA.

Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Google na marketingové účely nájdete na stránke s prehľadom: https://policies.google.com/technologies/ads , zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese https://policies.google.com/privacy .

Ak si neželáte dostávať reklamu založenú na záujmoch prostredníctvom marketingových služieb spoločnosti Google, môžete použiť možnosti nastavenia nastavené spoločnosťou Google: https://adssettings.google.com/authenticated .

VII. YouTube

Na vkladanie videí a ich prehrávanie priamo na týchto webových stránkach používame doplnky z videoplatformy YouTube. Prevádzkovateľom videoplatformy je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je spoločnosť pridružená k spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Videá z platformy YouTube sú integrované v takzvanom „režime rozšírenej ochrany údajov“, ktorý podľa poskytovateľa spustí ukladanie informácií o používateľovi len pri prehrávaní videa. Režim rozšírenej ochrany údajov však nutne nevylučuje prenos údajov partnerom spoločnosti YouTube. Keď na našich webových stránkach aktivujete vložené videá, nadviaže sa spojenie so servermi spoločnosti YouTube a spustí sa prenos údajov. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a obsah údajov, ktoré sa aktiváciou doplnku prenášajú do spoločnosti YouTube a prípadne k ďalším partnerom spoločnosti YouTube. Okrem iného je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Podľa spoločnosti YouTube sa tieto informácie používajú okrem iného na získavanie štatistík videí, na zlepšenie používateľskej prívetivosti a na zabránenie zneužívajúcemu správaniu. YouTube používa súbory cookie na získavanie informácií o správaní používateľov za predpokladu, že ste s používaním týchto súborov cookie súhlasili. Súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení, až kým ich nevymažete. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňujete spoločnosti YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť tak, že sa pred aktiváciou tlačidla prehrávania odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Informácie generované súbormi cookie spoločnosti YouTube o vašom používaní našich webových stránok sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti YouTube v USA a tam sa uchovávajú. Informácie o ochrane údajov v spoločnosti YouTube nájdete na nasledujúcom odkaze https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ .

VIII. Newsletter

Na našich webových stránkach máte možnosť prihlásiť sa na odber bezplatného newslettera. Keď sa registrujete na odber newslettera, prenášajú sa k nám a spracúvajú sa údaje, ktoré zadáte do vstupnej masky (napr. meno a priezvisko, e mailová adresa, adresa). Ak pole nie je označené ako „povinné“, tieto informácie sú nepovinné. Okrem toho sa pri registrácii získava aj dátum a čas registrácie.

Počas procesu registrácie sa získa váš súhlas so spracúvaním údajov a uvedie sa odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Pri registrácii na odber newslettera používame tzv. postup double-opt-in, t. j. vaša registrácia bude dokončená, až keď svoju registráciu znova potvrdíte kliknutím na odkaz v potvrdzujúcom e-maili, ktorý vám na tento účel pošleme. Toto potvrdenie sa považuje za váš súhlas. Ak vaše potvrdenie nedostaneme do 100 dní, vaša registrácia sa automaticky vymaže z našej databázy. Tým sa zabezpečí, že vás na odber nášho newslettera nebude môcť zaregistrovať nikto iný.

Údaje sa používajú na posielanie newslettera. Získanie e-mailovej adresy používateľa slúži na doručovanie newslettera. Získavanie ďalších osobných údajov počas procesu registrácie slúži na zabránenie zneužitia služieb alebo použitej e mailovej adresy.

Právnym základom pre spracúvanie údajov po zaregistrovaní používateľa na odber newslettera je súhlas používateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Údaje sa vymažú, len čo už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. E-mailová adresa používateľa sa teda uchováva, kým je aktívny odber newslettera.

Odber newslettera môže príslušný používateľ kedykoľvek zrušiť. Na tento účel je v každom newsletteri uvedený príslušný odkaz. Tým sa tiež odvolá súhlas s uchovávaním osobných údajov získaných počas procesu registrácie.

1. Sledovanie reakcií na newsletter v systéme newsletterov Inxmail

Sledovaním v Inxmail Professional sa rozumie sledovanie alebo ukladanie správania príjemcov. Inxmail Professional prevádzkuje spoločnosť Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg („Inxmail“). Správanie príjemcov sa týka nasledujúcich troch akcií príjemcov:

 • Otvorenie newslettera
 • Kliknutie na textové a obrazové odkazy
 • Stiahnutie obrázkov v e-mailovom programe

2. Sledovanie týkajúce sa osôb (Unique-Count-tracking)

Keď príjemca otvorí newsletter, klikne na odkaz alebo si stiahne obrázky vo svojom e-mailovom programe, Inxmail Professional to môže zaregistrovať a uložiť. Tieto akcie príjemcov sa v Inxmail Professional označujú ako reakcie príjemcov. Pomocou Inxmail Professional sa dá na základe reakcií príjemcu vytvoriť záujmový profil príjemcu. Napríklad sa dá určiť, ktorí príjemcovia klikli na určité odkazy. Na základe týchto kliknutí sa môžu vytvoriť cieľové skupiny a príjemcom sa môžu posielať ďalšie informácie presne podľa ich oblastí záujmu.

Pri registrácii na odber newslettera môžete súhlasiť so sledovaním vášho používateľského správania na osobnom základe v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR nasledovne.

„Áno, týmto potvrdzujem, že spoločnosť ProMinent GmbH môže zaznamenávať a vyhodnocovať moje osobné používateľské správanie v newsletteri, aby mohla lepšie prispôsobiť obsah mojim osobným záujmom. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať pomocou odkazu v newsletteri.“

Aby sme mohli optimalizovať obsah tematických newsletterov, porovnávame vo všeobecnosti mieru otvorenia a reakcie príjemcov na rôznu korešpondenciu. Keď sa príjemca odhlási z odberu newslettera, uložené osobné údaje sa zo systému okamžite vymažú.

3. E-mailová reklama bez registrácie na odber newslettera a vaše právo namietať

3. E-mailová reklama bez registrácie na odber newslettera a vaše právo namietať

IX. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

Na našich webových stránkach sú k dispozícii rôzne kontaktné formuláre, ktoré sa dajú použiť na elektronický kontakt. Ak používateľ túto možnosť využije, budú k nám prenesené a spracúvané údaje, ktoré boli zadané do vstupnej masky (napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa, údaje o systéme týkajúce sa žiadosti o službu (vrátane typu služby, typu systému, umiestnenia systému, odvetvia, krajiny, jazyka a správy), údaje o žiadosti o seminár a o požadovanej rezervácii hotela a v prípade vráteného tovaru údaje o produkte a jeho použití). V prípade dopytov na produkty, dopytov na náhradné diely, servisných dopytov a vráteného tovaru to budú prílohy súborov poskytnuté používateľom.

Ak pole nie je označené ako „povinné“, tieto informácie sú nepovinné.

Pri odoslaní správy sa uloží tiež dátum, čas a IP adresa odoslania. Prípadne je možné kontaktovať nás e-mailom. V takom prípade sa uložia osobné údaje používateľa prenesené spolu s e-mailom. V tejto súvislosti nebudú údaje poskytnuté tretím stranám. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie konverzácie.

Spracúvanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži výlučne na spracovanie žiadosti o kontakt. V prípade kontaktovania e-mailom tu ide aj o nevyhnutný oprávnený záujem o spracúvanie údajov podľa právneho základu čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR. Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzavretie zmluvy, ako právny základ pre ďalšie spracúvanie slúži čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

V tejto súvislosti neodovzdávame žiadne údaje tretím stranám, ale môžeme váš dopyt preposlať na spracúvanie zodpovednej spoločnosti ProMinent alebo zodpovednému obchodnému partnerovi spoločnosti ProMinent.

Ostatné osobné údaje spracúvané počas procesu odosielania slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a aby bola zaistená bezpečnosť našich systémov informačných technológií.

Údaje sa vymažú, len čo už nie sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané, a uplynuli príslušné zákonné doby uchovávania.

Ak nás používateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať voči uchovávaniu jeho osobných údajov. V takom prípade však nie je možné v konverzácii pokračovať.

X. Odkazy na App Store

Naše webové stránky obsahujú odkazy na obchody s aplikáciami (napr. Google Play Store pre Android alebo Apple App Store pre iOS). Tieto služby prevádzkujú výlučne tretie strany. Ak prejdete na tieto odkazy, informácie sa môžu odovzdať týmto poskytovateľom. K tomu dôjde, len keď kliknete na jedno z tlačidiel App Store. Účel a rozsah spracúvania údajov, ako aj vaše práva a možnosti nastavení nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušného poskytovateľa:

 • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de
 • Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014: https://www.apple.com/legal/privacy/

XI. Spracúvanie údajov prostredníctvom sociálnych médií (LinkedIn a XING)

ProMinent má profil spoločnosti na platformách sociálnych médií LinkedIn a Xing. Chceli by sme vám poskytnúť ďalšie informácie o našej spoločnosti a využiť príležitosť na výmenu informácií s vami cez sociálne médiá. Tieto služby prevádzkujú výlučne tretie strany. Ak navštívite alebo interagujete s profilom na platforme sociálnych médií, môžu sa spracúvať vaše osobné údaje. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšieho spracúvania a používania údajov poskytovateľom, ako aj vaše práva v tejto súvislosti a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.

1. LinkedIn

Keď navštívite našu stránku LinkedIn, za spracúvanie osobných údajov je v zásade zodpovedná výlučne spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn“). Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou LinkedIn nájdete na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy .

2. Funkcia LinkedIn Insights

Používame aj funkciu Insights (Prehľady) spoločnosti LinkedIn. Vďaka nej dostávame agregované údaje od spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko („LinkedIn“) najmä v týchto oblastiach: dosah (impresie, zobrazenia stránok, jedineční používatelia, prístup k podstránkam), cieľová skupina (demografické informácie), interakcia (impresie, reakcie, miera prekliknutí, označenia Páči sa mi to, zdieľania, komentáre, kliknutia (na odkazy), miera angažovanosti), cieľová skupina (demografické/geografické informácie). Čo sa týka spracúvania údajov v rámci funkcie Insights, sme spoločne s LinkedIn zodpovední za spracúvanie údajov a uzavreli sme dohodu medzi spoločnými prevádzkovateľmi v súlade s čl. 26 GDPR („Doplnok o prehľadoch stránok“ – https://legal.linkedin .com/pages-joint-controller-addendum ), ktorá stanovuje naše príslušné zodpovednosti podľa GDPR. V nej sme sa so spoločnosťou LinkedIn dohodli, že

 • so spoločnosťou LinkedIn sme spoločnými prevádzkovateľmi údajov čo sa týka spracúvania údajov prehľadov stránok;
 • spoločnosť LinkedIn preberá primárnu zodpovednosť a je primárne zodpovedná za to, aby vám poskytla informácie o spoločnom spracúvaní a umožnila vám uplatniť si svoje práva v rámci GDPR;
 • Komisia na ochranu údajov Írska ( https://www.dataprotection.ie ) je orgánom s hlavným dohľadom nad spracúvaním pod spoločnou zodpovednosťou.

Na pracovníka zodpovedného za ochranu údajov v spoločnosti LinkedIn sa môžete obrátiť prostredníctvom online kontaktného formulára, ktorý poskytuje spoločnosť LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO .

2. XING

Keď navštívite náš profil XING, za spracúvanie osobných údajov je v zásade zodpovedná výlučne spoločnosť New Work SE (Nemecko/EÚ). Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou New Work SE nájdete na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

XII. Žiadosti o zamestnanie

V rámci procesu žiadosti, bez ohľadu na to, či sa žiadosť podáva prostredníctvom online modulu, e-mailom alebo poštou, spracúvame vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete (napr. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu, dokumenty týkajúce sa žiadosti).

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je § 26 ods. 1, ods. 8 bod 2 BDSG alebo § 26 ods. 2, ods. 8 bod 2 BDSG. Spracúvanie sa vykonáva s cieľom kontaktovať vás a vyhodnotiť vašu vhodnosť na pozíciu, o ktorú žiadate.

Nie je možné, aby ste žiadali o zamestnanie u nás bez poskytnutia osobných údajov. Nie ste povinní ani žiadať u nás o zamestnanie, ani poskytnúť svoje osobné údaje. Ak nám neposkytnete osobné údaje, možno nebudete môcť používať online nástroj žiadosti o zamestnanie alebo nebudeme môcť zvážiť vašu žiadosť o zamestnanie. Inak to pre vás nebude mať žiadne následky.

XIII. Databáza žiadateľov

Spoločnosť ProMinent prevádzkuje databázu žiadateľov. Spoločnosť ProMinent ponúka žiadateľom, ktorým v súčasnosti nemôže ponúknuť pracovnú pozíciu, ale ktorí sú zaujímaví z hľadiska budúceho zamestnania, že s ich súhlasom zaradí ich údaje (napr. meno a priezvisko, e-mailovú adresu, adresu, dokumenty týkajúce sa žiadosti) do databázy žiadateľov. Právnym základom pre spracúvanie a zahrnutie vašich údajov do databázy žiadateľov na tento účel je súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR, oddiel 26 ods. 2 BDSG. Svoj súhlas so zaradením vašich údajov do databázy žiadateľov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

XIV. Uzatváranie a plnenie zmlúv

Aby sme s vami mohli uzavrieť alebo realizovať zmluvy (napr. nákupné zmluvy na naše produkty, údržbu alebo iné zmluvy o službách alebo pracovné zmluvy), spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú (napr. kontaktné údaje ako vaše meno, adresa, e-mail alebo telefónne číslo, údaje o objednávkach a zmluvách). Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Účelom spracúvania je vytvoriť a realizovať s vami zmluvný vzťah. Na to je potrebné poskytnutie vašich osobných údajov. Nie ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje, ale ak ich neposkytnete, nie je možné vytvoriť a realizovať zmluvný vzťah. Inak to pre vás nebude mať žiadne následky.

Okrem toho spracúvame aj údaje od osôb, s ktorými nemáme (priamy) zmluvný vzťah, ak je to potrebné na iniciovanie alebo plnenie zmlúv. Takto môžeme spracúvať vaše údaje, ak ste zástupcom, kontaktnou osobou alebo zamestnancom spoločnosti, ktorá je naším zákazníkom alebo iným obchodným partnerom. V tomto prípade je právnym základom náš oprávnený záujem o iniciovanie alebo realizáciu príslušného zmluvného vzťahu (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

XV. Služby vzdialenej podpory

Keď využívate naše služby vzdialenej podpory, spracúvame vaše osobné údaje (meno, funkcia/pracovné zaradenie, kvalifikácia, spoločnosť (zmluvná strana), telefónne číslo, e-mailová adresa), aby sme mohli poskytnúť príslušné zmluvné služby vášmu zamestnávateľovi alebo klientovi. Môžeme tiež použiť vaše firemné telefónne číslo na predbežnú koordináciu a vykonanie potrebných opatrení. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávneným záujmom je plnenie zmluvných povinností pri poskytovaní služieb digitálnej údržby vášmu zamestnávateľovi alebo klientovi. Ak ako klient sami využívate naše služby vzdialenej podpory, právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) DSGVO.

V prípade potreby používame na poskytovanie služieb vzdialenej podpory softvér "Help Lightning" od rovnomenného poskytovateľa z USA. Nie je možné vylúčiť, že pri používaní tohto nástroja budú vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, obrazové a zvukové záznamy) prenesené do USA. Spoločnosť Help Lightning je však zmluvne viazaná so spoločnosťou ProMinent štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na zabezpečenie spracovania údajov v súlade s ochranou údajov.

XVI. Správa dodávateľov (SAP Ariba)

Aby sme optimalizovali našu sieť dodávateľov a proces schvaľovania dodávateľov, využívame sieť dodávateľov SAP Ariba (Supplier Lifecycle and Performance) SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Baden, a ako sprostredkovateľa využívame SAP Ariba. SAP Ariba je webová cloudová platforma. SAP Ariba využívame na efektívny a digitálny návrh našich nákupných procesov. Právnym základom pre jej využívanie je preto čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Na prihlásenie do SAP Ariba vám stačí fungujúce internetové pripojenie. Dostanete od nás e-mail s pozvánkou na používanie a registračný e-mail od SAP Ariba. Ak SAP Ariba už používate, môžete kliknúť priamo na ProMinent vo svojom účte, inak si budete musieť vytvoriť účet SAP Ariba. Pri používaní siete dodávateľov SAP Ariba sa spracúvajú tieto osobné údaje: meno, kontaktné údaje, autorizačné údaje (údaje potrebné na prístup do SAP Ariba), zmluvné, platobné a fakturačné údaje a všetky ostatné informácie, ktoré máte v SAP – Enter Ariba a obsahujú osobné informácie.

XVII. Bežná zmluva v rámci obchodných činností (napr. veľtrhov)

Tento odsek opisuje okolnosti, ktoré vedú k spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú obvyklé pri bežných obchodných činnostiach a pri ktorých sa zvyčajne nedá poskytnúť oznámenie v súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR.

Ide predovšetkým o prípady ako je výmena kontaktných údajov na veľtrhoch, podujatiach, pracovných obedoch či iných oficiálnych činnostiach, napr. výmenou vizitiek alebo prvotným kontaktom iniciovaným spoločnosťou ProMinent alebo vami s obchodným obsahom. Keď nás kontaktujete, alebo keď my kontaktujeme vás, spoločnosť ProMinent získava nasledujúce kategórie osobných údajov: kontaktné údaje, napríklad vaše meno, adresu, e-mail alebo telefónne číslo, údaje o vašej spoločnosti, napríklad adresu, e-mail, oblasť podnikania, náplň práce, funkciu, údaje o vašom vstupe/dopyte, napríklad obsah, čas žiadosti a spôsob komunikácie. Tieto údaje sa spracúvajú na uchovávanie v našich databázach kontaktov v rámci obchodných činností, napríklad v e-mailových programoch, telefónnych zoznamoch, súboroch alebo našom systéme CRM na účely opätovného nadviazania kontaktu a/alebo spracovania vašej požiadavky a ďalšieho spracúvania.

Vaše údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR a je v našom oprávnenom záujme vás kontaktovať s cieľom začatia obchodného vzťahu, opätovného nadviazania kontaktu a/alebo spracovania vašej žiadosti a ďalšieho spracúvania.

XVIII. Proces návštevy našich priestorov

Ako návštevník našej spoločnosti sa musíte pri príchode zaregistrovať na recepcii našich výrobných priestorov. Zaznamená sa tam vaše meno, spoločnosť a kontaktná osoba v spoločnosti ProMinent a dostanete návštevnícky preukaz, ktorý budete musieť mať na sebe pri návšteve našich priestorov. Spracúvanie vašich údajov v rámci tohto procesu návštevy sa uskutočňuje v našom oprávnenom záujme zabezpečiť naše budovy a výrobné zariadenia pred neoprávneným prístupom, aby tretie osoby nemohli nepozorovane alebo bez sprievodu vstúpiť do prevádzkových priestorov a získať prístup k osobným údajom alebo dôverným informáciám (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

XIX. Hlásenia v rámci oznamovania pochybení

V rámci spracúvania hlásenia v rámci oznamovania pochybení sa môžu získavať osobné údaje o osobe uvedenej v hlásení, osobe podávajúcej hlásenie (ak nie je podané anonymne) a o tretích zúčastnených stranách s cieľom prešetrenia nahláseného (potenciálneho) pochybenia. Toto spracúvanie sa vykonáva na účel realizácie právnej povinnosti prevádzkovať systém oznamovateľov pochybení a tiež oprávneného záujmu osoby zodpovednej za spracúvanie, aby sa predišlo reputačným rizikám a podporila sa integrita (čl. 6 ods. 1 písm. c a f GDPR). V prípade akýchkoľvek otázok o zabezpečovaní rovnováhy záujmov sa môžete kedykoľvek obrátiť na kontakt uvedený v časti II.

Opisy a skutočnosti poskytnuté v rámci tohto spracúvania sú vyhradené výlučne pre kompetentné a oprávnené osoby, ktoré s týmito informáciami zaobchádzajú dôverne. Príjemcom osobných údajov je WhistleB Whistleblowing Center AB, World Trade Centre, Klarabergsviadukten 70, SE-107 24 Stockholm, Švédsko (WhistleB) ako sprostredkovateľ na hosťovanie a poskytovanie aplikácie na oznamovanie pochybení vrátane spracúvania šifrovaných údajov, akými sú napr. B. Hlásenia v rámci oznamovania pochybení. WhistleB nemôže správy dešifrovať ani čítať. Údaje sa uchovávajú v rámci EÚ.

XX. Príjemcovia údajov/prenos údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje sa v prvom rade dozvedia len naši zamestnanci, ktorí sa podieľajú na technickej, obchodnej alebo redakčnej podpore.

Okrem toho využívame externých poskytovateľov služieb v rámci vyššie opísaného spracovania údajov alebo ich v prípade potreby poverujeme zodpovedajúcimi službami. Pokiaľ poskytovatelia služieb dostávajú vaše osobné údaje ako spracovatelia objednávok, sú pri spracovaní vašich osobných údajov prísne viazaní našimi pokynmi. Osobné údaje sme poskytli najmä nasledujúcim kategóriám poskytovateľov služieb:

 • poskytovatelia IT služieb, napr. v rámci správy a hostingu našej webovej stránky alebo na analýzu/meranie webovej stránky, správu dodávateľov, správy o informovaní.
 • IT služby a infraštruktúra,
 • IT podpora a údržba vrátane podpory na diaľku;
 • Spoločnosti, ktoré sú s nami prepojené podľa článku 15 a nasl. AktG a s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní služieb, ako aj obchodní partneri;
 • Ak ste s tým súhlasili, vaše príslušné osobné údaje odovzdáme príjemcom uvedeným v súhlase.
 • Poskytovatelia služieb na podporu aplikácie a personálneho riadenia

Vaše osobné údaje môžeme preniesť príjemcom v krajinách mimo Európskej únie ("EÚ") a Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä do Spojených štátov amerických ("USA"). Ak, ako v prípade USA, úroveň ochrany údajov v tejto krajine nezodpovedá úrovni ochrany údajov v rámci EÚ, poskytujeme primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR. To môže zahŕňať súhlas so štandardnými zmluvnými doložkami Komisie EÚ a akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov. V jednotlivých prípadoch podmieňujeme prenos do tretích krajín vaším súhlasom s týmto prenosom údajov v súlade s článkom 49 ods. 1 veta 1 písm. a DSGVO.

XXI. Práva dotknutej osoby

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, máte nasledujúce práva:

 • podľa čl. 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám poskytli. V dôsledku toho v budúcnosti nebudeme môcť pokračovať v spracúvaní údajov, ktoré bolo založené na tomto súhlase. Aj po odvolaní a vymazaní osobných údajov (napr. z databázy newsletterov) však musíme byť schopní súhlas preukázať. Právnym základom pre (aj pokračujúce) uchovávanie súhlasu je čl. 6 ods.1 písm. c. V spojení s článkom 5 odsek 1 písmeno a, odsek 2, článkom 7 odsek 1 GDPR a článkom 6 odsek 1 písmeno f GDPR. Musí byť možné poskytnúť dôkaz o súhlase dozornému orgánu aj dotknutej osobe v rámci štandardných premlčacích dôb pre pokuty a občianskeho práva pre nároky (3 roky, oddiel 31 ods. 2 č. 1 OWiG a oddiel 195 BGB);
 • podľa čl. 15 GDPR právo na informácie;
 • podľa čl. 16 a 17 GDPR právo na opravu alebo vymazanie;
 • podľa čl. 18 GDPR právo na obmedzenie spracúvania;
 • podľa čl. 20 GDPR právo na prenosnosť údajov;
 • podľa čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov na naše spracúvanie vašich osobných údajov. Dozorným orgánom zodpovedným za nás je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovensko

XXII. Námietka

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR. Ak si chcete uplatniť právo namietať, obráťte sa, prosím, na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov pomocou kontaktných údajov uvedených v časti II. alebo pošlite e-mail na adresu prominent@prominent.sk

XXIII. Žiadne automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania)

Vaše osobné údaje nepoužívame na automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania) v zmysle čl. 22 ods. 1 a ods. 4 GDPR.

XXIV. Zmena zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme z času na čas aktualizovať. Ak nie je uvedené inak, tieto zmeny nadobúdajú účinnosť okamžite. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov by ste si mali z času na čas skontrolovať, aby ste boli vždy informovaní o tom, ako chránime vaše informácie a ako neustále zlepšujeme obsah našich webových stránok. Najnovšiu verziu nájdete vždy na našich webových stránkach.

Stav: Augusta 2023

ProMinent Newsletter - najnovšie správy na mieru! Predplaťte si teraz